شماره جاری: دوره 2، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 1-156 

حقوق سیاسی اقلیت‌های دینی در مناصب حکومتی با تأکید بر آیۀ 213 بقره

صفحه 79-100

عبدالله امیدی‌فرد؛ مهدی مقدادی داودی؛ عباس مقدادی داودی


ابر واژگان