اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدجواد فاضل لنکرانی

محمدجواد فاضل لنکرانی

mm.com

سردبیر

سیدجواد حسینی خواه

سیدجواد حسینی خواه

sjgmail.com

دبیر تحریریه

محمد قاسمی

محمد قاسمی

dbg.com

اعضای هیات تحریریه

حسین ارجینی

مرکز فقهی ائمه اطهار

mgmail.com

علیرضا اسلامیان

مرکز فقهی ائمه اطهار

agmail.com

سیدسجاد ایزدهی

مرکز

ezgmail.com

سیدجواد حسینی خواه

sj

sjgmail.com

قاسم شبان نیا

مرکز

magmail.com

مجتبی عبدخدایی

مرکز

abgmail.com

عباس کعبی

عباس کعبی

aka.com

احمد مبلغی

احمد مبلغی

am.com