درباره نشریه

دوفصلنامه مطالعات فقه سیاست، به منظور توسعه و تحول و تعمیق مطالعات فقهی مرتبط با عرصه سیاست، مشتمل بر رویکرد معرفتی به گرایش بینارشته‌ای فقه و سیاست، روش‌شناسی فقه سیاست، مسائل فقه سیاست، فقه روابط بین‌الملل و فقه حکومتی توسط معاونت پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) تأسیس شد.