اهداف و چشم انداز

دوفصلنامه مطالعات فقه سیاست با اهداف زیر منتشر می‌شود:

  1. گسترش مرزهای فقه سیاست و تعمیق مباحث آن بین حوزویان و دانشجویان.
  2. دستیابی و ارائه آخرین یافته ها و دستاوردها در حوزه فقه سیاست.
  3. اهتمام در تولید مباحث فقه سیاسی در راستای پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور؛
  4. ایجاد امکان مشارکت و همکاری پژوهشگران برجسته سایر مراکز علمی در زمینه فقه و سیاست.
  5. معرفی، نقد و ارزیابی اندیشه ها و جریان های فقه و سیاست در کشور ایران و جهان اسلام.
  6. بسط مباحث و مسائل فقه و سیاست در قالب رویکرد معرفتی به گرایش بینارشته‌ای فقه سیاست، روش‌شناسی فقه سیاست، مسائل فقه سیاست، فقه الحکومه، فقه حکومتی، فقه و سیاست تطبیقی، فقه و سیاست اهل سنت و... .
  7. زمینه‌سازی برای تضارب آراء و همفکری پژوهشگران حوزه فقه سیاسی اسامی و فراهم ساختن زمینه‌های رقابت و نوآوری در این زمینه؛
  8. کسب مرجعیت علمی در زمینه فقه سیاسی.
  9. تقویت فعالیت‌های علمی جمعی گروه پژوهشگران عرصه فقه و سیاست.