کلیدواژه‌ها = دولت اسلامی
مبانی تشکیل دولت اسلامی (نظام سیاسی) از منظر شهید بهشتی

دوره 1، شماره 2، مهر 1400، صفحه 97-118

صابر کماسی؛ سیداحسان رفیعی علوی


تقدم اصل ضرورت مطابقت بر اصل عدم مخالفت در نظام تقنین دولت اسلامی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 31-50

محمدتقی کریمی؛ سیدرضا شیرازی