مبانی تشکیل دولت اسلامی (نظام سیاسی) از منظر شهید بهشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد فقه سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم

2 عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

تشکیل دولت اسلامی از منظر شهید آیت‌الله دکتر بهشتی مبتنی بر مبانی عام و خاص متعددی است. مقاله حاضر تلاش می‏کند با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتاب‌خانه‏ای ـ اسنادی، به بررسی و تبیین مبانی تشکیل حکومت و نظام سیاسی از دیدگاه ایشان بپردازد. ره‌آورد پژوهش حاکی از آن است که شهید بهشتی بهترین عنوان برای نظام سیاسی از منظر اسلام را «نظام امت ـ امامت» می‏داند و دو مبنا برای این نظام ترسیم می‏کند: یکی خاتمیت و امامت و دیگری نیاز جامعه به رهبری در عصر غیبت. ایشان برای تبیین انگاره خود در این زمینه به چهار مبنا استناد و استدلال نموده است: 1. جامعیت اسلام؛ 2. جاودانگی اسلام؛ 3. لزوم دخالت اسلام در عرصه اجرا (تبیین نظری)؛ 4. لزوم دخالت اسلام در عرصه اجرا (تبیین عینی و عملی).

کلیدواژه‌ها