کلیدواژه‌ها = رؤیت هلال
بررسی فقهی اعتبار حکم حاکم در رؤیت هلال

دوره 2، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 55-78

محسن فقیهی