نویسنده = سیداحسان رفیعی علوی
مبانی تشکیل دولت اسلامی (نظام سیاسی) از منظر شهید بهشتی

دوره 1، شماره 2، مهر 1400، صفحه 97-118

صابر کماسی؛ سیداحسان رفیعی علوی