چالش‌های فقهی حضور زنان اصلح در مناصب حکومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار

2 مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

چکیده

به منظور تحقق اهداف نظام اسلامی، انتخاب افراد اصلح برای تصدی مناصب حکومت اسلامی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در گذشته تصدی مناصب اجتماعی برای زنان، امری مثبت تلقی نمی‌شد؛ لکن افزایش جمعیت بانوان به بیش از نیمی از جمعیت جامعه و وجود بانوان صالح و اصلح، انگاره مذکور را دچار ابهام و تردید کرده است. لذا این سؤال مطرح می‌شود که آیا مذموم دانستن تصدی مناصب سیاسی توسط زنان، ناشی از مستندات فقهی و شرعی است؟ تحقیق حاضر با روش تحلیلی ـ اجتهادی اثبات می‌کند که زنان اصلح می‌توانند و گاه باید عهده‌دار مناصب و مشاغل حکومتی شوند و تنها در برخی مناصب خاص، تصدی آنان جایز نیست. بنابراین از منظر فقهی انگاره مذکور به صورت کلی قابل تأیید نیست؛ بلکه اصل و قاعده کلی جواز تصدی مناصب حکومتی توسط زنان است و تنها مواردی که دارای شرایط یا دلیل ویژه‌ای است، از این قانون استثنا می‌شود.

کلیدواژه‌ها