اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدجواد فاضل لنکرانی

محمدجواد فاضل لنکرانی

mm.com

سردبیر

سیدجواد حسینی گرگانی

سیدجواد حسینی گرگانی

sjgmail.com

دبیر تحریریه

محمد قاسمی

محمد قاسمی

dbg.com

اعضای هیات تحریریه

میرتقی حسینی گرگانی

فقه حوزه علمیه قم

hoseinigmail.com

سیدجواد حسینی گرگانی

sj

sjgmail.com

قاسم شبان نیا

مرکز

magmail.com

مجتبی عبدخدایی

مرکز

abgmail.com

محمد قاسمی

فلسفه سیاسی مرکز فقهی

qasemgmail.com

احمد مبلغی

فقه پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی

احمد
ahmadgmail.com

ابوالقاسم مقیمی حاجی

فقه حوزه علمیه قم

abolgmail.com

محمدجواد نوروزی

جامعه شناسی سیاسی موسسه امام خمینی

noorgmail.com

محمد سعید واعظی

فقه حوزه علمیه قم

vaezigmail.com

دبیر اجرایی

حسین حمزه

فقه سیاسی مرکز فقهی

hamzegmail.com