دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مشروعیت سیاسی در قرآن (مطالعه موردی آیات اطاعت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1402

محمد قاسمی