کلیدواژه‌ها = حقوق سیاسی
حقوق سیاسی اقلیت‌های دینی در مناصب حکومتی با تأکید بر آیۀ 213 بقره

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 79-100

عبدالله امیدی‌فرد؛ مهدی مقدادی داودی؛ عباس مقدادی داودی