نویسنده = ���������������� ������������������
بررسی و تبیین ادله مشروعیت مرزهای ملی و جغرافیایی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 51-75

ابوالقاسم علیدوست؛ عباسعلی مشکانی سبزواری