نویسنده = ������������ ��������������
تقدم اصل ضرورت مطابقت بر اصل عدم مخالفت در نظام تقنین دولت اسلامی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 31-50

محمدتقی کریمی؛ سیدرضا شیرازی